1. Noten und Musikbücher
  2. Bücher über Musik, Musikerziehung, -pädagogik, Gehörbildung
  3. Musikbücher
  4. Alfredu Shnitke posvjaschaetsja. Vyp. 5. Red.-sost. Bogdanova A. V., Dolinskaja E. B.

Alfredu Shnitke posvjaschaetsja. Vyp. 5. Red.-sost. Bogdanova A. V., Dolinskaja E. B.

Альфреду Шнитке посвящается. Вып. 5. Ред.-сост. Богданова А. В., Долинская Е. Б.
Wir empfehlen
Alfredu Shnitke posvjaschaetsja. Vyp. 5. Red.-sost. Bogdanova A. V., Dolinskaja E. B.
Sprache
Herausgabejahr
Format
Seitenanzahl
346
EAN
9785852858467
Preis:
31.00 € 5.00 € Reduzierter Preis 83.87%
4.55 € Ohne MWSt
 
Nur noch wenig verfügbar
In den Warenkorb Auf meinen Merkzettel hinzufügen
Содержание
Предисловие

Воспоминания
С. Сондецкис. Незабываемое
Г. Канчели. Эпизоды воспоминаний
В. Ерофеев. Альфред Шнитке в моей памяти .
А. Журбин. Краткие встречи с гением .
Е. Гончаров. Двадцать лет рядом со Шнитке

К изучению творчества Шнитке

Е. Чигарева. Творчество Альфреда Шнитке в контексте немецко-австрийской романтической традиции .
Л. Дьячкова. Опера А. Шнитке "Джезуальдо": параллели и инверсии художественных систем Ренессанса и современности
Л. Сизова. Музыка А. Шнитке на балетной сцене
Е. Долинская. Фортепианный концерт Шнитке в контексте второй волны авангарда .
Т. Франтова. Неисчерпаем и тысячелик (многоголосный канон у Альфреда Шнитке)
Н. Гуляницкая. Каждый художник видит мир по-своему.

Из работ молодых музыковедов

А. Ковалева. В.Кандинский — А.Шнитке: соотношение музыки и живописи в сценической композиции "Желтый звук" .
С. Черноморская. Новый отечественный реквием
С. Михеев. Тембровая модуляция у Шнитке: теоретическая разработка и практическое применение
А. Хайрутдинова. О роли фортепиано в творчестве Шнитке .
E. Захарова. В.А. Моцарт и А.Г. Шнитке в контексте эпох

A. Шнитке и…
B. Рогожникова. "Moz-Art" для двух скрипок А.Шнитке: диалог стилей и композиторов
А. Труханова. Духовная тематика в творчестве А.Г. Шнитке .
Е. Ханнанова. Карло Джезуальдо и Альфред Шнитке .„
Е. Доленко. Klangfarbenmelodie: "Идеальное определение еще не существующей музыки"?
Е. Петрушанская. "Мне кажется, у нас есть общие принципы."
Иосиф Бродский — Альфред Шнитке

Современники

A. Богданова. Шнитке и Шепитько
B. Сильверстов. Пение мира о самом себе .
И. Немировская. Симфония С.А. Губайдулиной "Stimmen. Verstummen." ("Слышу. Умолкло.")
Ф. Липе. Последнее сочинение Э. Денисова ("От сумрака к свету" для баяна)

Post Scriptum

Из истории Шнитке-центра
Е. Скурко. Посвящение Альфреду Шнитке в 4-х томах
О. Глушкова. Новые поступления в Фонд Шнитке-центра.
Письмо в Шнитке-центр немецкого музыковеда Д. Гойови .
P.P.S.
Soderzhanie
Predislovie

Vospominanija
S. Sondetskis. Nezabyvaemoe
G. Kancheli. Epizody vospominanij
V. Erofeev. Alfred Shnitke v moej pamjati .
A. Zhurbin. Kratkie vstrechi s geniem .
E. Goncharov. Dvadtsat let rjadom so Shnitke

K izucheniju tvorchestva Shnitke

E. Chigareva. Tvorchestvo Alfreda Shnitke v kontekste nemetsko-avstrijskoj romanticheskoj traditsii .
L. Djachkova. Opera A. Shnitke "Dzhezualdo": paralleli i inversii khudozhestvennykh sistem Renessansa i sovremennosti
L. Sizova. Muzyka A. Shnitke na baletnoj stsene
E. Dolinskaja. Fortepiannyj kontsert Shnitke v kontekste vtoroj volny avangarda .
T. Frantova. Neischerpaem i tysjachelik (mnogogolosnyj kanon u Alfreda Shnitke)
N. Guljanitskaja. Kazhdyj khudozhnik vidit mir po-svoemu.

Iz rabot molodykh muzykovedov

A. Kovaleva. V.Kandinskij — A.Shnitke: sootnoshenie muzyki i zhivopisi v stsenicheskoj kompozitsii "Zheltyj zvuk" .
S. Chernomorskaja. Novyj otechestvennyj rekviem
S. Mikheev. Tembrovaja moduljatsija u Shnitke: teoreticheskaja razrabotka i prakticheskoe primenenie
A. Khajrutdinova. O roli fortepiano v tvorchestve Shnitke .
E. Zakharova. V.A. Motsart i A.G. Shnitke v kontekste epokh

A. Shnitke i…
B. Rogozhnikova. "Moz-Art" dlja dvukh skripok A.Shnitke: dialog stilej i kompozitorov
A. Trukhanova. Dukhovnaja tematika v tvorchestve A.G. Shnitke .
E. Khannanova. Karlo Dzhezualdo i Alfred Shnitke .„
E. Dolenko. Klangfarbenmelodie: "Idealnoe opredelenie esche ne suschestvujuschej muzyki"?
E. Petrushanskaja. "Mne kazhetsja, u nas est obschie printsipy."
Iosif Brodskij — Alfred Shnitke

Sovremenniki

A. Bogdanova. Shnitke i Shepitko
B. Silverstov. Penie mira o samom sebe .
I. Nemirovskaja. Simfonija S.A. Gubajdulinoj "Stimmen. Verstummen." ("Slyshu. Umolklo.")
F. Lipe. Poslednee sochinenie E. Denisova ("Ot sumraka k svetu" dlja bajana)

Post Scriptum

Iz istorii Shnitke-tsentra
E. Skurko. Posvjaschenie Alfredu Shnitke v 4-kh tomakh
O. Glushkova. Novye postuplenija v Fond Shnitke-tsentra.
Pismo v Shnitke-tsentr nemetskogo muzykoveda D. Gojovi .
P.P.S.
Kategorie
EAN
9785852858467
Bibliotheksbewertung BIC:
AV
Empfehlungen von Ruslania anschauen