1. Books
 2. Social and Human Sciences
 3. Sociology
 4. Mir cheloveka v zerkale jazyka. Ocherki po slavjanskomu jazykoznaniju i etnolingvistike

Mir cheloveka v zerkale jazyka. Ocherki po slavjanskomu jazykoznaniju i etnolingvistike

Мир человека в зеркале языка. Очерки по славянскому языкознанию и этнолингвистике
Mir cheloveka v zerkale jazyka. Ocherki po slavjanskomu jazykoznaniju i etnolingvistike
Language
Publisher
Publication year
Format
Pages
704
Weight
0.96 kg
ISBN
978-5-91674-550-4
Price:
65.00 € 59.09 € w/o VAT
 
Shipment: 2 weeks from the moment of the order
Add to shopcart Add to favourites
СОДЕРЖАНИЕ
От автора
I. От слова к слову. Семантическая реконструкция
К семантической истории слав. *mirъ и *světъ
Вера и правда в языке древнего славянского права
Слав. *xorniti и *xovati и их семантические корреляты
Серб, варовати, варован
Желать и жалеть: этимология и семантика
Забыть и запомнить
Веселье и радость
Чистая правда: к семантической реконструкции слав. *cist-
Семантическая структура рус. найти
Слав. *svojь: семантика и аксиология
Русская честь и польский honor
II. От смысла к слову. Лексическая типология
Семантическая реконструкция и лексическая типология
Палитра чувств в зеркале языка
Славянские параллели к русским verba и nomena dicendi
Лики любви в славянских языках
Лексическое поле пищи и питания
Смысловое поле ошибки
Ошибка по-русски
Юридическая лексика в свадебном дискурсе

III. От формы к смыслу. Словообразование и морфонология
Праславянские типы глагольных основ и их лексическое распределение
«Разноосновные» глаголы в русском языке
Праславянские глаголы с префиксом *ob-/o-: морфонология, словообразование, семантика
Праславянский префикс *ob-/o- перед корневым v-
Семантика праславянских глаголов с префиксом *otъ-
Тип субъекта и многозначность глагола
Актантная структура глагола и семантика отглагольных имен: «субъектные» и «объектные» имена
К типологии морфонологических моделей в славянских языках: йотация в отглагольных именах на *-enьje
Из русской глагольной морфонологии: имперфективы и итеративы с суффиксом *-iva
Вокруг испуга, страха и ужаса: корреляция дентальных и велярных в славянской лексике
Фонетические наблюдения над ономатопеическими образованиями с суффиксом -ot в верхнелужицком
Об одном типе конверсии в славянских языках (флективная деривация)
IV. Лексика в контексте культуры
Клятва и проклятие в языке и культуре
«Глаголы судьбы» и их корреляты в языке культуры
Зоологический код в славянской народной медицине: «волчьи» болезни
Чеш. nádcha, nátcha, nátka и их инославянские параллели
Н.-луж. chódota: имя и персонаж
Март великопостный: названия недель Великого поста в южнославянских языках
Лексика традиционной духовной культуры Косова в южнославянской и общеславянской перспективе
V. Varia
Диалектные ареалы литературных слов (Заметки на полях «Лексического атласа белорусского языка»)
Союз (частица) да в полесских говорах (к проблеме южнославянско-восточнославянских параллелей)
Из кашубско-восточнославянских лексико-семантических параллелей
Заметки на полях «Новгородского областного словаря»
Языковая ситуация в Польше в XII-XIV вв
О лингвистических воззрениях Йована Раича
О фонологии рифмы
Литература и сокращения
Библиографическая справка
О первых публикациях
SODERZHANIE
Ot avtora
I. Ot slova k slovu. Semanticheskaja rekonstruktsija
K semanticheskoj istorii slav. *mir i *svět
Vera i pravda v jazyke drevnego slavjanskogo prava
Slav. *xorniti i *xovati i ikh semanticheskie korreljaty
Serb, varovati, varovan
Zhelat i zhalet: etimologija i semantika
Zabyt i zapomnit
Vesele i radost
Chistaja pravda: k semanticheskoj rekonstruktsii slav. *cist-
Semanticheskaja struktura rus. najti
Slav. *svoj: semantika i aksiologija
Russkaja chest i polskij honor
II. Ot smysla k slovu. Leksicheskaja tipologija
Semanticheskaja rekonstruktsija i leksicheskaja tipologija
Palitra chuvstv v zerkale jazyka
Slavjanskie paralleli k russkim verba i nomena dicendi
Liki ljubvi v slavjanskikh jazykakh
Leksicheskoe pole pischi i pitanija
Smyslovoe pole oshibki
Oshibka po-russki
Juridicheskaja leksika v svadebnom diskurse

III. Ot formy k smyslu. Slovoobrazovanie i morfonologija
Praslavjanskie tipy glagolnykh osnov i ikh leksicheskoe raspredelenie
«Raznoosnovnye» glagoly v russkom jazyke
Praslavjanskie glagoly s prefiksom *ob-/o-: morfonologija, slovoobrazovanie, semantika
Praslavjanskij prefiks *ob-/o- pered kornevym v-
Semantika praslavjanskikh glagolov s prefiksom *ot-
Tip subekta i mnogoznachnost glagola
Aktantnaja struktura glagola i semantika otglagolnykh imen: «subektnye» i «obektnye» imena
K tipologii morfonologicheskikh modelej v slavjanskikh jazykakh: jotatsija v otglagolnykh imenakh na *-enje
Iz russkoj glagolnoj morfonologii: imperfektivy i iterativy s suffiksom *-iva
Vokrug ispuga, strakha i uzhasa: korreljatsija dentalnykh i veljarnykh v slavjanskoj leksike
Foneticheskie nabljudenija nad onomatopeicheskimi obrazovanijami s suffiksom -ot v verkhneluzhitskom
Ob odnom tipe konversii v slavjanskikh jazykakh (flektivnaja derivatsija)
IV. Leksika v kontekste kultury
Kljatva i prokljatie v jazyke i kulture
«Glagoly sudby» i ikh korreljaty v jazyke kultury
Zoologicheskij kod v slavjanskoj narodnoj meditsine: «volchi» bolezni
Chesh. nádcha, nátcha, nátka i ikh inoslavjanskie paralleli
N.-luzh. chódota: imja i personazh
Mart velikopostnyj: nazvanija nedel Velikogo posta v juzhnoslavjanskikh jazykakh
Leksika traditsionnoj dukhovnoj kultury Kosova v juzhnoslavjanskoj i obscheslavjanskoj perspektive
V. Varia
Dialektnye arealy literaturnykh slov (Zametki na poljakh «Leksicheskogo atlasa belorusskogo jazyka»)
Sojuz (chastitsa) da v polesskikh govorakh (k probleme juzhnoslavjansko-vostochnoslavjanskikh parallelej)
Iz kashubsko-vostochnoslavjanskikh leksiko-semanticheskikh parallelej
Zametki na poljakh «Novgorodskogo oblastnogo slovarja»
Jazykovaja situatsija v Polshe v XII-XIV vv
O lingvisticheskikh vozzrenijakh Jovana Raicha
O fonologii rifmy
Literatura i sokraschenija
Bibliograficheskaja spravka
O pervykh publikatsijakh
EAN
9785916745504
BIC category:
JHB
More like this
 • Tolstaja Svetlana Mikhajlovna
  Publication year: 2023
  Hardcover
  74.00 €
  67.27 € w/o VAT
 • Makova Marina Nikolaevna
  Publication year: 2022
  Paperback
  55.00 €
  50.00 € w/o VAT
 • Makova Marina Nikolaevna
  Publication year: 2019
  Paperback
  39.00 €
  35.45 € w/o VAT
 • Makova Marina Nikolaevna
  Publication year: 2022
  Paperback
  36.00 €
  32.73 € w/o VAT
 • Makova Marina Nikolaevna
  Publication year: 2022
  Paperback
  36.00 €
  32.73 € w/o VAT
 • Moskvitina L.I.
  Publication year: 2013
  Paperback
  37.00 €
  33.64 € w/o VAT
 • Drozdov Nikolaj
  Publication year: 2020
  Hardcover
  17.00 €
  15.45 € w/o VAT
 • Grjonbek V.
  Publication year: 2020
  Paperback
  24.00 €
  21.82 € w/o VAT
 • Belkina G.L. (otv.red.)
  Publication year: 2021
  Hardcover
  40.00 €
  36.36 € w/o VAT
 • Levit Svetlana
  Publication year: 2022
  Hardcover
  72.00 €
  65.45 € w/o VAT