1. Russian goods
  2. Magazines archive

Gangut. Vypusk 100

Гангут. Выпуск 100
Gangut. Vypusk 100
Theme
Manufacturer
Publication year
 
Sold out (not kept in inventory any longer)
Notify when available Add to favourites
Юбилейный выпуск журнала, посвящённого истории отечественного и зарубежных флотов

Содержание
Л.А. Кузнецов
Мониторы проекта СБ-57 типа «Шилка»
Эсминец проекта 45 в архивных документах и чертежах
А.В. Скворцов
Крейсера «Красный Крым» и «Красный Кавказ» в битве за Кавказ
И.В. Борисенко, А.Д. Латкин
8 апреля 1945 года. Коса Хель
Р.В. Кондратенко
О вооружении парохода «Веста»
М.А. Богданов
Непотопляемые и неопрокидываемые броненосцы Гуляева
Н.Н. Афонин
Гибель миноносца № 221
А.А. Лебедев
Русский парусный флот глазами англичан
В.Г. Андриенко
Русские корабли в Средиземном море в 1845–1846 годах
Jubilejnyj vypusk zhurnala, posvjaschjonnogo istorii otechestvennogo i zarubezhnykh flotov

Soderzhanie
L.A. Kuznetsov
Monitory proekta SB-57 tipa «Shilka»
Esminets proekta 45 v arkhivnykh dokumentakh i chertezhakh
A.V. Skvortsov
Krejsera «Krasnyj Krym» i «Krasnyj Kavkaz» v bitve za Kavkaz
I.V. Borisenko, A.D. Latkin
8 aprelja 1945 goda. Kosa Khel
R.V. Kondratenko
O vooruzhenii parokhoda «Vesta»
M.A. Bogdanov
Nepotopljaemye i neoprokidyvaemye bronenostsy Guljaeva
N.N. Afonin
Gibel minonostsa № 221
A.A. Lebedev
Russkij parusnyj flot glazami anglichan
V.G. Andrienko
Russkie korabli v Sredizemnom more v 1845–1846 godakh
EAN
4605000023712
More like this
  • Publication year: 2020
    5.00 €
    4.03 € w/o VAT