1. Sheet music & music books
 2. Music Books & Textbooks
 3. Books for Higher Music Education & Colleges
 4. Khrestomatija po praktike raboty s khorom. Proizvedenija dlja khora a cappella s solistom

Khrestomatija po praktike raboty s khorom. Proizvedenija dlja khora a cappella s solistom

Хрестоматия по практике работы с хором. Произведения для хора a cappella с солистом
We recommend
Khrestomatija po praktike raboty s khorom. Proizvedenija dlja khora a cappella s solistom
Language
Publication year
Format
Pages
96
EAN
9785811417889
Price:
12.00 € 5.00 € Discount price 58.33%
4.55 € w/o VAT
 
Only a few pieces left
Add to shopcart Add to favourites
Учебное пособие предназначено для студентов музыкальных факультетов педагогических вузов, обучающихся по направлениям "Образование и педагогические науки", "Искусствознание", "Музыкальное искусство" и изучающих курс "Практика работы с хором". Музыкальный материал подобран в соответствии с задачами последовательного овладения практическими приемами и навыками работы с хоровым коллективом. В "Хрестоматии" представлены партитуры a cappella для женского и смешанного хора с солистом.
Музыкальный материал в "Хрестоматии" представлен произведениями различной степени сложности и объединен в два раздела: "Произведения a cappella для женского хора c солистом" и "Произведения a cappella для смешанного хора с солистом".
Как учебное пособие по курсу "Практика работы с хором", "Хрестоматия", наряду с музыкальным материалом, содержит методические рекомендации для студентов, способствующие более качественной подготовке к работе с хоровым коллективом, и расширенную информацию об авторах и истории создания сочинений.
Кроме использования на занятиях по практике работы с хором, данная "Хрестоматия" может помочь в выборе репертуара для хоровых коллективов при подготовке к Государственному экзамену по дирижированию хором, а также при формировании репертуара детских и юношеских хоров.

Содержание

Предисловие

Женские хоры

Про зайку (польская народная песня). Обработка И. Полтавцева
Выхожу один я на дорогу (русская народная песня). Мелодия Е. С. Шашиной, обработка Ф. М. Козлова
Ты, соловушка, умолкни. Музыка М. Глинки, переложение П. Богданова
Осень. Музыка П. Чайковского, обработка для женского хора А. Юрлова
Тиха украинская ночь. Музыка Р. Щедрина
Туман. Музыка М. Парцхаладзе
На тихой дудочке любви. Музыка Сергея Баневича, переложение для женского хора В. Мертенса
Дудочка. Музыка Р. Бойко
Лето (из цикла "Времена года"). Музыка В. Агафонникова
Помышляю день страшный. Музыка К. С. Коровиной
Stille Nacht. Музыка Ф. К. Грубера

Смешанные хоры

Цвели, цвели цветики (русская народная песня). Гармонизация Н. Ракова,
переложение для сопрано соло и смешанного хора И. Полтавцева
Уж как пал туман (русская народная песня). Обработка Л. Шварца, переложение И. Полтавцева
Не слышно шума городского (русская народная песня). Обработка И. Полтавцева
В сердце нет покоя (финская народная песня). Обработка И. Полтавцева
Мне моя матушка говорила (чешская народная песня). Обработка Яна Малата, переложение И. Полтавцева
Яблоня (чешская народная песня). Обработка О. Тактакишвили
Ночь тиха. Музыка Н. А. Губерта
Во царствии Твоем. Музыка Д. Христова
Хвалите имя Господне. Музыка Л. Андреева
Вечерняя песня. Музыка В. Соловьёва-Седого, обработка А. Михайлова
Ты хочешь знать (No.2 из цикла "Восьмистишья"). Музыка В. Салманова
Старый друг мой (No. 3 из цикла "Восьмистишья"). Музыка В. Салманова
Uchebnoe posobie prednaznacheno dlja studentov muzykalnykh fakultetov pedagogicheskikh vuzov, obuchajuschikhsja po napravlenijam "Obrazovanie i pedagogicheskie nauki", "Iskusstvoznanie", "Muzykalnoe iskusstvo" i izuchajuschikh kurs "Praktika raboty s khorom". Muzykalnyj material podobran v sootvetstvii s zadachami posledovatelnogo ovladenija prakticheskimi priemami i navykami raboty s khorovym kollektivom. V "Khrestomatii" predstavleny partitury a cappella dlja zhenskogo i smeshannogo khora s solistom.
Muzykalnyj material v "Khrestomatii" predstavlen proizvedenijami razlichnoj stepeni slozhnosti i obedinen v dva razdela: "Proizvedenija a cappella dlja zhenskogo khora c solistom" i "Proizvedenija a cappella dlja smeshannogo khora s solistom".
Kak uchebnoe posobie po kursu "Praktika raboty s khorom", "Khrestomatija", narjadu s muzykalnym materialom, soderzhit metodicheskie rekomendatsii dlja studentov, sposobstvujuschie bolee kachestvennoj podgotovke k rabote s khorovym kollektivom, i rasshirennuju informatsiju ob avtorakh i istorii sozdanija sochinenij.
Krome ispolzovanija na zanjatijakh po praktike raboty s khorom, dannaja "Khrestomatija" mozhet pomoch v vybore repertuara dlja khorovykh kollektivov pri podgotovke k Gosudarstvennomu ekzamenu po dirizhirovaniju khorom, a takzhe pri formirovanii repertuara detskikh i junosheskikh khorov.

Soderzhanie

Predislovie

Zhenskie khory

Pro zajku (polskaja narodnaja pesnja). Obrabotka I. Poltavtseva
Vykhozhu odin ja na dorogu (russkaja narodnaja pesnja). Melodija E. S. Shashinoj, obrabotka F. M. Kozlova
Ty, solovushka, umolkni. Muzyka M. Glinki, perelozhenie P. Bogdanova
Osen. Muzyka P. Chajkovskogo, obrabotka dlja zhenskogo khora A. Jurlova
Tikha ukrainskaja noch. Muzyka R. Schedrina
Tuman. Muzyka M. Partskhaladze
Na tikhoj dudochke ljubvi. Muzyka Sergeja Banevicha, perelozhenie dlja zhenskogo khora V. Mertensa
Dudochka. Muzyka R. Bojko
Leto (iz tsikla "Vremena goda"). Muzyka V. Agafonnikova
Pomyshljaju den strashnyj. Muzyka K. S. Korovinoj
Stille Nacht. Muzyka F. K. Grubera

Smeshannye khory

Tsveli, tsveli tsvetiki (russkaja narodnaja pesnja). Garmonizatsija N. Rakova,
perelozhenie dlja soprano solo i smeshannogo khora I. Poltavtseva
Uzh kak pal tuman (russkaja narodnaja pesnja). Obrabotka L. Shvartsa, perelozhenie I. Poltavtseva
Ne slyshno shuma gorodskogo (russkaja narodnaja pesnja). Obrabotka I. Poltavtseva
V serdtse net pokoja (finskaja narodnaja pesnja). Obrabotka I. Poltavtseva
Mne moja matushka govorila (cheshskaja narodnaja pesnja). Obrabotka Jana Malata, perelozhenie I. Poltavtseva
Jablonja (cheshskaja narodnaja pesnja). Obrabotka O. Taktakishvili
Noch tikha. Muzyka N. A. Guberta
Vo tsarstvii Tvoem. Muzyka D. Khristova
Khvalite imja Gospodne. Muzyka L. Andreeva
Vechernjaja pesnja. Muzyka V. Solovjova-Sedogo, obrabotka A. Mikhajlova
Ty khochesh znat (No.2 iz tsikla "Vosmistishja"). Muzyka V. Salmanova
Staryj drug moj (No. 3 iz tsikla "Vosmistishja"). Muzyka V. Salmanova
EAN
9785811417889
BIC category:
AVA
Check out Ruslania's recommendations
More like this
 • Vishnjakova T.
  Publication year: 2014
  Paperback
  10.00 € 5.00 €
  4.55 € w/o VAT
 • Vishnjakova T.
  Publication year: 2012
  Paperback
  13.00 € 5.00 €
  4.55 € w/o VAT
 • Vishnjakova T.
  Publication year: 2016
  Paperback
  15.00 €
  13.64 € w/o VAT
 • Chesnokov Pavel
  Publication year: 2008
  Paperback
  9.00 € 1.00 €
  0.91 € w/o VAT
 • Smirnov Dmitrij Valentinovich
  Publication year: 2004
  Paperback
  9.00 € 5.00 €
  4.55 € w/o VAT
 • Publication year: 2011
  Paperback
  12.00 €
  10.91 € w/o VAT
 • Yekimov Sergei Viktorovich
  Publication year: 2022
  Paperback
  9.00 €
  8.18 € w/o VAT
 • Dubravin Ja. (ed.)
  Publication year: 2004
  Paperback
  12.00 €
  10.91 € w/o VAT
 • Desjatnikov Leonid Arkadevich
  Publication year: 2010
  Paperback
  12.00 € 5.00 €
  4.55 € w/o VAT
 • Gavrilin Valery Aleksandrovich
  Publication year: 2018
  Paperback
  42.00 €
  38.18 € w/o VAT