1. Partituras y libros de musica
 2. Partituras: Acordeón, acordeón cromático
 3. Partituras: Acordeón cromático
 4. Popular Melodies - Easy Arrangements for Bayan (accordion). Educational collection for average and senior forms of children music school. The 2nd edit., suppl. one. Vol. 1

Popular Melodies - Easy Arrangements for Bayan (accordion). Educational collection for average and senior forms of children music school. The 2nd edit., suppl. one. Vol. 1

Популярные мелодии в облегченном переложении для баяна (аккордеона). Учебное пособие для средних и старших классов ДМШ
Popular Melodies - Easy Arrangements for Bayan (accordion). Educational collection for average and senior forms of children music school. The 2nd edit., suppl. one. Vol. 1
Idioma
Año de publicación
Páginas
36
EAN
9790660049150
Precio:
9.00 € 8.18 € sin IVA
 
Envío: 2 semanas desde el momento de la orden
Añadir al carrito Agregar a los favoritos
В настоящее издание вошли популярные мелодии разных времен. Это народная музыка, старинные романсы, сочинения российских и зарубежных композиторов.

Все произведения даются в облегченном переложении для баяна (аккордеона) и могут быть использованы учащимися как для занятий по специальности, так и для чтения с листа и самостоятельной работы.
Хрестоматия окажет несомненную помощь в расширении репертуара не только педагогам и ученикам музыкальных школ, но и занимающимся в различных студиях, домах народного творчества, а также всей огромной армии любителей игры на баяне и аккордеоне.

Содержание:

И. Шварц. Ваше благородие, госпожа разлука. Из кинофильма "Белое солнце пустыни". Переложение М. Гаршиной
Ю. Антонов. Крыша дома твоего. Переложение Л. Михеевой
А. Петров. А цыган идет. Из кинофильма "Жестокий романс". Переложение Г. Лещенко
А. Петров. Под лаской плюшевого пледа. Из кинофильма "Жестокий романс". Переложение Н. Поповян
Г. Мовсесян. Мои года. Переложение А. Харченко
В. Баснер. Романс. Из телефильма "Дни Турбиных". Переложение Т. Завирюхи
А. Петров. Романс о романсе. Из кинофильма "Жестокий романс". Переложение В. Донченко
М. Ножкин. Последний бой. Из кинофильма "Освобождение". Переложение В. Ипполитовой
Я. Френкель. Вальс расставания. Из кинофильма "Женщины". Переложение О. Ткаченко
И. Николаев. Маленькая страна. Переложение Л. Усачёвой
Ю. Шевчук. Осень. Переложение Е. Полтавского
С. Касторский. Ты полюбил другую. Переложение Б. Макшакова
С. Намин. Мы желаем счастья вам. Переложение Н. Петуховой
А. Эшпай. Москвичи. Переложение Л. Хузу
Н. Богословский. Три года ты мне снилась. Из кинофильма "Большая жизнь". Переложение Л. Перелыгиной
Н. Листов. Я помню вальса звук прелестный. Переложение И. Писаревой
Э. Абаза. Утро туманное. Переложение Н. Никитиной
А. Оппель. Глядя на луч пурпурного заката. Переложение Е. Тихоновой
Б. Прозоровский. Газовая косынка. Переложение Т. Алешко
Е. Розенфельд. Старые письма. Переложение Л. Соколовой
Б. Фомин. Только раз. Переложение И. Чаплыгиной
С. (Бак) Рэм. Только ты. Переложение О. Манжелей
Дж. Ширинг. Колыбельная птичьего острова. Переложение М. Богдановой
С. Уорд, П. Лозито, В. Паллавичини, С. Кутуньо. Бабье лето. Переложение Т. Косульниковой
Э. Пресли. Люби меня нежно. Переложение А. Калинина
Дж. Леннон, П. Маккартни. Вчера. Переложение Е. Коверовой
Т. Попа. Тереза. Переложение О. Макаровой
Б. Кемпферт. Любовь. Переложение Е. Мигалёва
Н. Рота. Говори со мной нежно. Из кинофильма "Крестный отец". Переложение Б. Борисова
Р. Хендерсон. Жонглер. Переложение Э. Литвинова
V nastojaschee izdanie voshli populjarnye melodii raznykh vremen. Eto narodnaja muzyka, starinnye romansy, sochinenija rossijskikh i zarubezhnykh kompozitorov.

Vse proizvedenija dajutsja v oblegchennom perelozhenii dlja bajana (akkordeona) i mogut byt ispolzovany uchaschimisja kak dlja zanjatij po spetsialnosti, tak i dlja chtenija s lista i samostojatelnoj raboty.
Khrestomatija okazhet nesomnennuju pomosch v rasshirenii repertuara ne tolko pedagogam i uchenikam muzykalnykh shkol, no i zanimajuschimsja v razlichnykh studijakh, domakh narodnogo tvorchestva, a takzhe vsej ogromnoj armii ljubitelej igry na bajane i akkordeone.

Soderzhanie:

I. Shvarts. Vashe blagorodie, gospozha razluka. Iz kinofilma "Beloe solntse pustyni". Perelozhenie M. Garshinoj
Ju. Antonov. Krysha doma tvoego. Perelozhenie L. Mikheevoj
A. Petrov. A tsygan idet. Iz kinofilma "Zhestokij romans". Perelozhenie G. Leschenko
A. Petrov. Pod laskoj pljushevogo pleda. Iz kinofilma "Zhestokij romans". Perelozhenie N. Popovjan
G. Movsesjan. Moi goda. Perelozhenie A. Kharchenko
V. Basner. Romans. Iz telefilma "Dni Turbinykh". Perelozhenie T. Zavirjukhi
A. Petrov. Romans o romanse. Iz kinofilma "Zhestokij romans". Perelozhenie V. Donchenko
M. Nozhkin. Poslednij boj. Iz kinofilma "Osvobozhdenie". Perelozhenie V. Ippolitovoj
Ja. Frenkel. Vals rasstavanija. Iz kinofilma "Zhenschiny". Perelozhenie O. Tkachenko
I. Nikolaev. Malenkaja strana. Perelozhenie L. Usachjovoj
Ju. Shevchuk. Osen. Perelozhenie E. Poltavskogo
S. Kastorskij. Ty poljubil druguju. Perelozhenie B. Makshakova
S. Namin. My zhelaem schastja vam. Perelozhenie N. Petukhovoj
A. Eshpaj. Moskvichi. Perelozhenie L. Khuzu
N. Bogoslovskij. Tri goda ty mne snilas. Iz kinofilma "Bolshaja zhizn". Perelozhenie L. Perelyginoj
N. Listov. Ja pomnju valsa zvuk prelestnyj. Perelozhenie I. Pisarevoj
E. Abaza. Utro tumannoe. Perelozhenie N. Nikitinoj
A. Oppel. Gljadja na luch purpurnogo zakata. Perelozhenie E. Tikhonovoj
B. Prozorovskij. Gazovaja kosynka. Perelozhenie T. Aleshko
E. Rozenfeld. Starye pisma. Perelozhenie L. Sokolovoj
B. Fomin. Tolko raz. Perelozhenie I. Chaplyginoj
S. (Bak) Rem. Tolko ty. Perelozhenie O. Manzhelej
Dzh. Shiring. Kolybelnaja ptichego ostrova. Perelozhenie M. Bogdanovoj
S. Uord, P. Lozito, V. Pallavichini, S. Kutuno. Babe leto. Perelozhenie T. Kosulnikovoj
E. Presli. Ljubi menja nezhno. Perelozhenie A. Kalinina
Dzh. Lennon, P. Makkartni. Vchera. Perelozhenie E. Koverovoj
T. Popa. Tereza. Perelozhenie O. Makarovoj
B. Kempfert. Ljubov. Perelozhenie E. Migaljova
N. Rota. Govori so mnoj nezhno. Iz kinofilma "Krestnyj otets". Perelozhenie B. Borisova
R. Khenderson. Zhongler. Perelozhenie E. Litvinova
EAN
9790660049150
Clasificación de la biblioteca BIC:
AVRN
Productos similares
 • Skumatov Leonid Sergeevich
  Año de publicación: 2023
  Encuadernación en rústica
  12.00 €
  10.91 € sin IVA
 • Skumatov Leonid Sergeevich
  Año de publicación: 2020
  Encuadernación en rústica
  12.00 €
  10.91 € sin IVA
 • Skumatov Leonid Sergeevich
  Año de publicación: 2019
  Encuadernación en rústica
  12.00 €
  10.91 € sin IVA
 • Año de publicación: 2016
  Encuadernación en rústica
  9.00 €
  8.18 € sin IVA
 • Año de publicación: 2013
  Encuadernación en rústica
  9.00 €
  8.18 € sin IVA
 • Año de publicación: 2017
  Encuadernación en rústica
  9.00 €
  8.18 € sin IVA
 • Evgenij Medvedev
  Año de publicación: 2020
  Encuadernación en rústica
  9.00 €
  8.18 € sin IVA
 • Loskutov Lev
  Año de publicación: 2014
  Encuadernación en rústica
  9.00 €
  8.18 € sin IVA
 • Chirikov Vladimir Jurevich
  Año de publicación: 2014
  Encuadernación en rústica
  9.00 €
  8.18 € sin IVA
 • Año de publicación: 2012
  Encuadernación en rústica
  15.00 €
  13.64 € sin IVA