1. Nuotit ja musiikkikirjat
 2. Nuotit: Vokaalimusiikkia
 3. Nuotit: Kuoromusiikkia
 4. Choir Laboratory. The 21st century. Music for children and youth. Issue 5. Part 2

Choir Laboratory. The 21st century. Music for children and youth. Issue 5. Part 2

Хоровая лаборатория. XXI век. Музыка для детей и юношества. Выпуск 5. Часть 2
Suosittelemme
Choir Laboratory. The 21st century. Music for children and youth. Issue 5. Part 2
Katso sisältä
Kieli
Kustantaja
Ilmestymisvuosi
Sidosasu
Sivumäärä
76
EAN
9790352208896
Hinta:
12.00 € 5.00 € Alennushinta 58.33%
4.55 € veroton
 
Loppumassa varastosta
Ostoskoriin Lisää suosikkeihin
В сборник "Хоровая лаборатория" (выпуск 5, части 1 и 2) вошли сочинения, присланные на VI открытый Всероссийский конкурс композиторов "Хоровая лаборатория. XXI век. Музыка для детей и юношества". Конкурс проводился Союзом композиторов Санкт-Петербурга при участии Союза композиторов России и при поддержке Комитетов по культуре Санкт-Петербурга и Ленинградской области в течение зимы и весны 2012/2013 годов.
Серия сборников "Хоровая лаборатория" адресована широкому кругу хоровых дирижеров, руководителям коллективов разного возраста и степени подготовки с целью пополнить их репертуар современными и по-настоящему талантливыми произведениями.

Содержание:

МУЗЫКА НА НАРОДНЫЕ ТЕКСТЫ И ОБРАБОТКИ НАРОДНЫХ ПЕСЕН
С. Зятьков. ПОДАЙ БАЛАЛАЙКУ. Из цикла "Небывальщина"
С. Зятьков. А У НАС... Из цикла "Небывальщина"
С. Зятьков. ЧАСТУШКА. Из цикла "Небывальщина"
С. Зятьков. КОЛЕСО. Из цикла "Небывальщина"
П. Кухнов. ОЙ, КУПАЛО. Стихи С. Есенина
П. Кухнов. ПОГАДАЛА КРАСНА ДЕВИЦА В СЕМИК. Стихи С. Есенина
БАЮ, БАЮ, ЗЫБАЮ. Вятская песня. Обработка В. Гребёнкина
НЕ ДОЛГО ВЕНОЧКУ.... Русская народная песня. Обработка В. Гребёнкина
КОЗУШКА МОЯ СЕРАЯ. Песня Белгородской области. Обработка Е. Хорошиловой
ДВЕ ПЕСНИ ИЗ ЦИКЛА СВАДЕБНЫХ И ЛИРИЧЕСКИХ НАРОДНЫХ ПЕСЕН. Обработка Е. Носихиной
Куковала кукушка
Ехала Марьечка
К. Тушинок. ОЗОРНЫЕ ПЕРЕСМЕШКИ. Кантата для детского хора и фортепиано
ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА СТИХИ КЛАССИЧЕСКИХ И СОВРЕМЕННЫХ ПОЭТОВ
Д. Асатрян. ВО ТАЙР. Текст из гохтанских песен
А. Аветисян. НЕ НАПРАСНО ДУЛИ ВЕТРЫ. Стихи С. Есенина
НОЧНОЙ ЦВЕТОК. Музыка и стихи А. Аветисян
А. Фролова. ОБ ОСЕНИ. Стихи Э. Сёдергран. Перевод М. Дудина
Д. Васянович. СПИ. Стихи А. Фета
С. Смирнов. ПО ДРОВА. Из цикла "Три хора на стихи Н. Рубцова"
А. Гладких. ЗИМНИЕ ЛИЛИИ. Из цикла "Три хора на стихи И. Анненского"
Н. Сайкович. Я УЖЕ НЕ ВЕРНУСЬ В РАЗНОТРАВЬЯ МОИ ЛУГОВЫЕ... Стихи С. Хомутова
ПРОИЗВЕДЕНИЯ КАТЕГОРИИ "ЭКСПЕРИМЕНТ"
Г. Гавриловски. ТРИ ФРАГМЕНТА ИЗ ВОКАЛЬНОЙ КАНТАТЫ "DAWN" ("РАССВЕТ")
А. Файзуллина. НЕ СОВА ЛИ БИЛА В ОСЕНЬ. Из цикла "Осенний сон". Стихи Н. Ладыгина
А. Файзуллина. Я АЛАЯ. Из цикла "Осенний сон". Стихи Н. Ладыгина
Краткие сведения о композиторах
V sbornik "Khorovaja laboratorija" (vypusk 5, chasti 1 i 2) voshli sochinenija, prislannye na VI otkrytyj Vserossijskij konkurs kompozitorov "Khorovaja laboratorija. XXI vek. Muzyka dlja detej i junoshestva". Konkurs provodilsja Sojuzom kompozitorov Sankt-Peterburga pri uchastii Sojuza kompozitorov Rossii i pri podderzhke Komitetov po kulture Sankt-Peterburga i Leningradskoj oblasti v techenie zimy i vesny 2012/2013 godov.
Serija sbornikov "Khorovaja laboratorija" adresovana shirokomu krugu khorovykh dirizherov, rukovoditeljam kollektivov raznogo vozrasta i stepeni podgotovki s tselju popolnit ikh repertuar sovremennymi i po-nastojaschemu talantlivymi proizvedenijami.

Soderzhanie:

MUZYKA NA NARODNYE TEKSTY I OBRABOTKI NARODNYKh PESEN
S. Zjatkov. PODAJ BALALAJKU. Iz tsikla "Nebyvalschina"
S. Zjatkov. A U NAS... Iz tsikla "Nebyvalschina"
S. Zjatkov. CHASTUSHKA. Iz tsikla "Nebyvalschina"
S. Zjatkov. KOLESO. Iz tsikla "Nebyvalschina"
P. Kukhnov. OJ, KUPALO. Stikhi S. Esenina
P. Kukhnov. POGADALA KRASNA DEVITSA V SEMIK. Stikhi S. Esenina
BAJu, BAJu, ZYBAJu. Vjatskaja pesnja. Obrabotka V. Grebjonkina
NE DOLGO VENOCHKU.... Russkaja narodnaja pesnja. Obrabotka V. Grebjonkina
KOZUSHKA MOJa SERAJa. Pesnja Belgorodskoj oblasti. Obrabotka E. Khoroshilovoj
DVE PESNI IZ TSIKLA SVADEBNYKh I LIRICHESKIKh NARODNYKh PESEN. Obrabotka E. Nosikhinoj
Kukovala kukushka
Ekhala Marechka
K. Tushinok. OZORNYE PERESMESHKI. Kantata dlja detskogo khora i fortepiano
PROIZVEDENIJa NA STIKHI KLASSICHESKIKh I SOVREMENNYKh POETOV
D. Asatrjan. VO TAJR. Tekst iz gokhtanskikh pesen
A. Avetisjan. NE NAPRASNO DULI VETRY. Stikhi S. Esenina
NOCHNOJ TSVETOK. Muzyka i stikhi A. Avetisjan
A. Frolova. OB OSENI. Stikhi E. Sjodergran. Perevod M. Dudina
D. Vasjanovich. SPI. Stikhi A. Feta
S. Smirnov. PO DROVA. Iz tsikla "Tri khora na stikhi N. Rubtsova"
A. Gladkikh. ZIMNIE LILII. Iz tsikla "Tri khora na stikhi I. Annenskogo"
N. Sajkovich. Ja UZHE NE VERNUS V RAZNOTRAVJa MOI LUGOVYE... Stikhi S. Khomutova
PROIZVEDENIJa KATEGORII "EKSPERIMENT"
G. Gavrilovski. TRI FRAGMENTA IZ VOKALNOJ KANTATY "DAWN" ("RASSVET")
A. Fajzullina. NE SOVA LI BILA V OSEN. Iz tsikla "Osennij son". Stikhi N. Ladygina
A. Fajzullina. Ja ALAJa. Iz tsikla "Osennij son". Stikhi N. Ladygina
Kratkie svedenija o kompozitorakh
EAN
9790352208896
Katso Ruslanian suositukset
Lisää samankaltaisia
 • Roganova I. (toim.)
  Ilmestymisvuosi: 2014
  Pehmeä kansi
  16.00 €
  14.55 € veroton
 • Roganova I. (toim.)
  Ilmestymisvuosi: 2014
  Pehmeä kansi
  16.00 €
  14.55 € veroton
 • Roganova I. (toim.)
  Ilmestymisvuosi: 2019
  Pehmeä kansi
  18.00 € 5.00 €
  4.55 € veroton
 • Roganova I. (toim.)
  Ilmestymisvuosi: 2022
  Pehmeä kansi
  12.00 €
  10.91 € veroton
 • Roganova I. (toim.)
  Ilmestymisvuosi: 2014
  Pehmeä kansi
  18.00 €
  16.36 € veroton
 • Roganova I. (toim.)
  Ilmestymisvuosi: 2014
  Pehmeä kansi
  12.00 €
  10.91 € veroton
 • Roganova I. (toim.)
  Ilmestymisvuosi: 2013
  Pehmeä kansi
  9.00 €
  8.18 € veroton
 • Roganova I. (toim.)
  Ilmestymisvuosi: 2013
  Pehmeä kansi
  9.00 €
  8.18 € veroton
 • Ilmestymisvuosi: 2014
  Pehmeä kansi
  16.00 € 8.00 €
  7.27 € veroton
 • Ilmestymisvuosi: 2011
  Pehmeä kansi
  16.00 € 5.00 €
  4.55 € veroton