1. Partitions & livres de musique
 2. Partitions: Musique vocale
 3. Partitions: choeur
 4. Sacred Choral Sheet Music
 5. Ekimov S. Bless you. Russian spiritual music for choir a capella

Ekimov S. Bless you. Russian spiritual music for choir a capella

Екимов С. Блажим Тя. Духовная музыка для хора a capella
Ekimov S. Bless you. Russian spiritual music for choir a capella
Voir à l’intérieur
Langue
Année de sortie
Format
Pages
160
EAN
9790352221062
Prix:
25.00 € 22.73 € hors TVA
 
Livraison: 2 semaines á compter de la commande
Ajouter au panier Ajouter aux Favoris
"Блажим Тя" - авторский сборник духовных песнопений петербургского композитора и хорового дирижёра, лауреата премии Правительства Санкт-Петербурга и премии Митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия в области духовной культуры и искусства, декана факультета композиции и дирижирования Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, члена Союза композиторов России, профессора Сергея Викторовича Екимова, выходящий в свет в канун его 50-летия. Можно сказать, что это издание является творческим отчётом композитора в области написанной им современной духовной музыки.

В сборнике опубликованы сочинения на богослужебные церковнославянские и латинские тексты для различных составов хора: смешанного, мужского, женского и детского. Ряд партитур публикуется впервые. Некоторые сочинения представлены в авторских версиях для смешанного и однородных составов.

На сегодняшний день это практически полное собрание духовных сочинений автора. Духовная музыка С. Екимова весьма популярна и широко востребована: все включённые в сборник произведения уже неоднократно исполнялись и входят в постоянный репертуар многих российских хоровых коллективов, записаны на компакт-диски. Автор в своих духовных опусах и отдаёт дань традиции, и в то же время пользуется широкой палитрой современных средств музыкальной выразительности. Духовная музыка С. Екимова достаточно доступна для восприятия, но не лишена изысканности и нестандартного подхода к прочтению молитв.

СОДЕРЖАНИЕ

А. Соловьёв. Духовная музыка Сергея Екимова

СОЧИНЕНИЯ ДЛЯ СМЕШАННОГО ХОРА

МОЛИТВА КАЗАНСКОЙ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

БОГОРОДИЦЕ ДЕВО, РАДУЙСЯ

КОНДАК И ВЕЛИЧАНИЕ

О, ПАСХА ВЕЛИЯ. Из Пасхального канона

БЛАЖИМ ТЯ

ТРОПАРЬ НЕРУКОТВОРНОМУ ОБРАЗУ ХРИСТА

НА РЕКАХ ВАВИЛОНСКИХ. Псалом 136. Из Симфонии молитв "Рече Господь"

КОНДАК И МОЛИТВА СВЯТОМУ ПРЕПОДОБНОМУ СЕРАФИМУ, САРОВСКОМУ ЧУДОТВОРЦУ

Кондак

Молитва

ДНЕСЬ ХРИСТОС В ВИФЛЕЕМЕ РАЖДАЕТСЯ

НЫНЕ ПРИХОДИТ ГОСПОДЬ. Рождественский гимн. Слова иерея о. Ильи (Макарова)

ДУХОВНЫЙ ГИМН. Слова преподобного Серафима Вырицкого

О, СВЯТЫЙ. Второй кондак. Часть III концерта для смешанного хора a cappella "Из Акафиста святому благоверному великому князю Александру Невскому"

К ИКОНЕ ТОЛГСКОЙ БОЖИЕЙ МАТЕРИ. Концерт для смешанного хора в трёх частях

I. Сила благодатная иконе Твоей. Кондак

II. Имея попечение… Икос

III. О всепетая Мати

PATER NOSTER

LACRYMOSAСОЧИНЕНИЯ ДЛЯ МУЖСКОГО ХОРА

В РУЦЕ ТВОИ

РЕЧЕ ГОСПОДЬ… Псалом 109

НА РЕКАХ ВАВИЛОНСКИХ. Псалом 136. Из Симфонии молитв "Рече Господь"СОЧИНЕНИЯ ДЛЯ ЖЕНСКОГО ХОРА

ДВА КАТОЛИЧЕСКИХ ПЕСНОПЕНИЯ

Lux aeterna

Pater noster

ТРИ ПСАЛМА. Из Симфонии молитв "Рече Господь"

На реках Вавилонских. Псалом 136

Услыши, Боже, глас мой. Псалом 63

Хвалите Господа с небес. Псалом 148

БОГОРОДИЦЕ ДЕВО, РАДУЙСЯСОЧИНЕНИЯ ДЛЯ ДЕТСКОГО ХОРА

ДВЕ МОЛИТВЫ НА СТИХИ ГРИГОРА НАРЕКАЦИ. Перевод Н. Гребнева

I. Час настаёт (Посмотреть ноты)

II. То слово, что мне скажешь в осужденье

ДВА ФРАГМЕНТА ИЗ ПАСХАЛЬНОГО ТРИПТИХА

Песнь I. Стихи П. Соловьёвой

Песнь II. Стихи Е. С.

ДУХОВНЫЙ ГИМН. Слова преподобного Серафима Вырицкого
"Blazhim Tja" - avtorskij sbornik dukhovnykh pesnopenij peterburgskogo kompozitora i khorovogo dirizhjora, laureata premii Pravitelstva Sankt-Peterburga i premii Mitropolita Sankt-Peterburgskogo i Ladozhskogo Varsonofija v oblasti dukhovnoj kultury i iskusstva, dekana fakulteta kompozitsii i dirizhirovanija Sankt-Peterburgskoj gosudarstvennoj konservatorii im. N. A. Rimskogo-Korsakova, chlena Sojuza kompozitorov Rossii, professora Sergeja Viktorovicha Ekimova, vykhodjaschij v svet v kanun ego 50-letija. Mozhno skazat, chto eto izdanie javljaetsja tvorcheskim otchjotom kompozitora v oblasti napisannoj im sovremennoj dukhovnoj muzyki.

V sbornike opublikovany sochinenija na bogosluzhebnye tserkovnoslavjanskie i latinskie teksty dlja razlichnykh sostavov khora: smeshannogo, muzhskogo, zhenskogo i detskogo. Rjad partitur publikuetsja vpervye. Nekotorye sochinenija predstavleny v avtorskikh versijakh dlja smeshannogo i odnorodnykh sostavov.

Na segodnjashnij den eto prakticheski polnoe sobranie dukhovnykh sochinenij avtora. Dukhovnaja muzyka S. Ekimova vesma populjarna i shiroko vostrebovana: vse vkljuchjonnye v sbornik proizvedenija uzhe neodnokratno ispolnjalis i vkhodjat v postojannyj repertuar mnogikh rossijskikh khorovykh kollektivov, zapisany na kompakt-diski. Avtor v svoikh dukhovnykh opusakh i otdajot dan traditsii, i v to zhe vremja polzuetsja shirokoj palitroj sovremennykh sredstv muzykalnoj vyrazitelnosti. Dukhovnaja muzyka S. Ekimova dostatochno dostupna dlja vosprijatija, no ne lishena izyskannosti i nestandartnogo podkhoda k prochteniju molitv.

SODERZHANIE

A. Solovjov. Dukhovnaja muzyka Sergeja Ekimova

SOCHINENIJa DLJa SMESHANNOGO KHORA

MOLITVA KAZANSKOJ BOZHIEJ MATERI

BOGORODITSE DEVO, RADUJSJa

KONDAK I VELICHANIE

O, PASKHA VELIJa. Iz Paskhalnogo kanona

BLAZHIM TJa

TROPAR NERUKOTVORNOMU OBRAZU KHRISTA

NA REKAKh VAVILONSKIKh. Psalom 136. Iz Simfonii molitv "Reche Gospod"

KONDAK I MOLITVA SVJATOMU PREPODOBNOMU SERAFIMU, SAROVSKOMU CHUDOTVORTSU

Kondak

Molitva

DNES KHRISTOS V VIFLEEME RAZHDAETSJa

NYNE PRIKHODIT GOSPOD. Rozhdestvenskij gimn. Slova iereja o. Ili (Makarova)

DUKHOVNYJ GIMN. Slova prepodobnogo Serafima Vyritskogo

O, SVJATYJ. Vtoroj kondak. Chast III kontserta dlja smeshannogo khora a cappella "Iz Akafista svjatomu blagovernomu velikomu knjazju Aleksandru Nevskomu"

K IKONE TOLGSKOJ BOZHIEJ MATERI. Kontsert dlja smeshannogo khora v trjokh chastjakh

I. Sila blagodatnaja ikone Tvoej. Kondak

II. Imeja popechenie… Ikos

III. O vsepetaja Mati

PATER NOSTER

LACRYMOSASOCHINENIJa DLJa MUZHSKOGO KHORA

V RUTSE TVOI

RECHE GOSPOD… Psalom 109

NA REKAKh VAVILONSKIKh. Psalom 136. Iz Simfonii molitv "Reche Gospod"SOCHINENIJa DLJa ZHENSKOGO KHORA

DVA KATOLICHESKIKh PESNOPENIJa

Lux aeterna

Pater noster

TRI PSALMA. Iz Simfonii molitv "Reche Gospod"

Na rekakh Vavilonskikh. Psalom 136

Uslyshi, Bozhe, glas moj. Psalom 63

Khvalite Gospoda s nebes. Psalom 148

BOGORODITSE DEVO, RADUJSJaSOCHINENIJa DLJa DETSKOGO KHORA

DVE MOLITVY NA STIKHI GRIGORA NAREKATSI. Perevod N. Grebneva

I. Chas nastajot (Posmotret noty)

II. To slovo, chto mne skazhesh v osuzhdene

DVA FRAGMENTA IZ PASKHALNOGO TRIPTIKHA

Pesn I. Stikhi P. Solovjovoj

Pesn II. Stikhi E. S.

DUKHOVNYJ GIMN. Slova prepodobnogo Serafima Vyritskogo
EAN
9790352221062
Classifiсation de la bibliothèque BIC:
AVGD
Produits similaires
 • Yekimov Sergei Viktorovich
  Année de sortie: 2022
  Broché
  9.00 €
  8.18 € hors TVA
 • Yekimov Sergei Viktorovich
  Année de sortie: 2013
  Broché
  9.00 € 5.00 €
  4.55 € hors TVA
 • Yekimov Sergei Viktorovich
  Année de sortie: 2013
  Broché
  9.00 € 2.00 €
  1.82 € hors TVA
 • Yekimov Sergei Viktorovich
  Année de sortie: 2021
  Broché
  9.00 €
  8.18 € hors TVA
 • Yekimov Sergei Viktorovich
  Année de sortie: 2023
  Broché
  9.00 €
  8.18 € hors TVA
 • Yekimov Sergei Viktorovich
  Année de sortie: 2012
  Broché
  9.00 €
  8.18 € hors TVA
 • Yekimov Sergei Viktorovich
  Année de sortie: 2014
  Broché
  12.00 €
  10.91 € hors TVA
 • Yekimov Sergei Viktorovich
  Année de sortie: 2020
  Broché
  17.00 €
  15.45 € hors TVA
 • Yekimov Sergei Viktorovich
  Année de sortie: 2014
  Broché
  12.00 €
  10.91 € hors TVA
 • Yekimov Sergei Viktorovich
  Année de sortie: 2013
  Broché
  9.00 €
  8.18 € hors TVA