1. Handelsvillkor
ANVÄNDARVILLKOR FÖR NÄTBUTIKENNedanstående villkor tillämpas vid näthandel mellan Ruslania Books Oy (nedan Ruslania) och dess kunder. Ruslania förbehåller sig rätten att ändra leveransvillkoren utan föregående meddelande. Kunden skall före beställning sätta sig in i de leveransvillkor som gäller vid tidpunkten för beställningen. För tidningsprenumerationer gäller Leveransvillkor för tidningsprenumerationer.

1. Allmänna beställningsvillkor

Vid beställning accepterar kunden de vid tidpunkten för beställningen gällande avtalsvillkoren för leveranser till Finland och utlandet. Ruslania säljer produkter till privatpersoner över 18 år och till företag, organisationer och sammanslutningar. Försäljning till underåriga kräver målsmans godkännande.

2. Registrering

2.1 I nätbutiken sker försäljning endast till kunder som har registrerat sig hos Ruslania. Privatkunder skall vid registrering uppge namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Företag och organisationer skall dessutom uppge FO-nummer (organisationsnummer). Ruslania förbinder sig att inte lämna ut kunduppgifter till andra än samarbetspartner inom koncernen eller i annan omfattning än vad som är tillåtet enligt lag. Kunden har enligt personuppgiftslagen rätt att kontrollera sina uppgifter i registret. Uppgifter som registret innehåller är namn, adress, telefonnummer, e-postadress och lösenord samt när kunden så önskar uppgifter om modersmål och eventuella intresseområden. Ruslanias kundtjänst är ansvarig för kundregistret.

2.2 Kundens personuppgifter och köphistorik skyddas med ett lösenord som kunden väljer. Kunden skall förvara sina inloggningsuppgifter så att utomstående inte får tillgång till dessa.
Om du vill kan du öppna och läsa Ruslanias sekretesspolicy här (på engelska, en PDF-fil på vår server):

3. Priserna

3.1 Gällande pris anges i Ruslanias prislista på www.ruslania.com vid tidpunkten för beställningen. Alla priser är inklusive mervärdesskatt (10 % eller 24 %).

3.2 Frakt- och expeditionskostnad för det leveranssätt som kunden har valt tillkommer på alla beställningar som levereras med posten. Kundtjänsten kan dela upp en leverans i flera delleveranser. Expeditionskostnad betalas i så fall endast för den första försändelsen.

3.3 Minsta orderbelopp i nätbutiken är fem euro. Ruslania förbehåller sig rätten att ändra gränsen för minsta orderbelopp.

4. Betalning

Se "Betalningssätt" i Beställningsanvisningar.

5. Leverans

5.1 Eftersom Ruslania huvudsakligen säljer böcker och andra produkter som importeras från utlandet uppgår leveranstiden till cirka 2-20 arbetsdagar beroende på om produkten finns i lager och på beställnings- och handläggningstiden för produkter som inte finns i lager.

5.2 Om leveranstiden är väsentligt längre än normalt vinnlägger Ruslania sig om att utan dröjsmål meddela detta till kunden med e-post. Kunden har rätt att avbeställa produkter när leveransen förväntas bli väsentligt försenad. Ruslania förbehåller sig rätten att annullera order om den beställda produkten är slutsåld eller om anskaffning av denna är förenad med andra oöverstigliga svårigheter. I sådana fall erbjuds kunden en alternativ produkt eller möjlighet att använda inbetalt belopp som betalning för inköp som sker senare.

5.3 Om en beställning omfattar flera produkter och leveranstiderna för dessa är olika expedieras beställningen först när alla beställda produkter är leveransklara. Kundtjänsten kan dock besluta om uppdelning av leveransen i två eller flera delleveranser. Postavgifter debiteras endast i anslutning till den första delleveransen om leverans till kund sker med post.

 

5.4 Internationell frakt: Som regel skickar Ruslania beställda varor till kunder från Finland. När destinationen är utanför Europeiska unionen kan föremål tullbehandlas beroende på artikelns tullvärde. Ruslania som säljare deklarerar artikelns tullvärde och måste följa tulldeklarationslagarna. Som köpare bör du vara medveten om möjliga:

- förseningar från tullinspektionen.

- importtullar och skatter som köpare måste betala.

- mäklaravgifter som ska betalas vid leveransplatsen. Ditt lands tullkontor kan erbjuda mer information.

 

6. Ruslanias ansvar

Ruslania ansvarar inte för direkta eller indirekta skador som åsamkas kunden av sålda produkter, av att beställning inte kommit fram (eller inte godkänts), eller av försenad leverans. Ruslania ansvarar inte heller för innehållet i sålda produkter eller för skador som kan detta orsaka. Tillverkaren eller förläggaren av produkten har detta ansvar. Tillverkaren/förläggaren ansvarar även för samtliga upphovsrättsliga och andra rättighetsfrågor.

7. Returrätt

7.1 För produkter som postas till privatkunder gäller i enlighet med konsumentskyddslagen i Finland normal returrätt inom 14 dagar. Återsända produkter skall vara i väsentligen samma skick som vid mottagandet. Returrätten gäller inte datorprogram, DVD- och CD-skivor eller video- och ljudkassetter om förpackningen är bruten. Returrätten gäller inte heller datorprogram som levereras för nedladdning över Internet.

7.2 Frågor som rör returer från företagskunder regleras enligt finländsk handelslagstiftning och god affärssed. Returer skall alltid avtalas med Ruslanias kundtjänst (se Företagsuppgifter).

7.3 Om produkter returneras från utlandet betalas postens avgifter av kunden. Returer från utlandet skall alltid avtalas med Ruslanias kundtjänst.

8. Reklamation

Vid leverans av fel vara eller av felaktig eller skadad vara skall kunden omedelbart efter mottagandet anmäla detta till Ruslania (se Företagsuppgifter). Felaktig vara ersätts i regel med leverans av felfri produkt. Om detta inte är möjligt kan priset nedsättas eller produkten ersättas med en alternativ produkt.

9. Force majeure

Ruslania har inget ansvar när leverans av beställda varor förhindras, försvåras eller försenas av omständigheter som Ruslania inte kan påverka, t.ex. arbetskonflikt, export- och importförbud, myndighetsbeslut, krig, naturkatastrof, störningar i allmänna kommunikationer eller i energidistribution, eller andra motsvarande omständigheter som försvårar eller förhindrar Ruslanias eller dess underleverantörers verksamhet. I sådana fall vinnlägger sig Ruslania om att informera sina kunder så snart som möjligt.

10. Tvister

Finländsk lag tillämpas på tvister och meningsskiljaktigheter om användarvillkoren (avtalet mellan Ruslania och kunden) . Eventuella tvistemål om detta avtal mellan Ruslania och kunden avgörs vid Helsingfors tingsrätt om överenskommelse mellan parterna inte kan nås.