1. Noter & musik böcker
  2. Noter för knappdragspel och pianodragspel
  3. Noter för knappdragspel
  4. Popular melodies in facilitated arrangement for bayan (accordeon). Issue 2

Popular melodies in facilitated arrangement for bayan (accordeon). Issue 2

Популярные мелодии в облегченном переложении для баяна (аккордеона). Выпуск 2.
Popular melodies in facilitated arrangement for bayan (accordeon). Issue 2
Titta på innehållet
Språk
Publiceringsår
Sidor
36
EAN
9790660045060
Pris:
9.00 € 8.18 € utan Moms
 
Skickas i 2 veckor efter beställningen
Lägg i kundvagn Spara till önskelista
Учебное пособие для средних и старших классов детской музыкальной школы.
В настоящее издание вошли популярные мелодии разных времен. Это народная музыка, старинные романсы, сочинения российских и зарубежных композиторов.
Все произведения даются в облегченном переложении для баяна (аккордеона) и могут быть использованы учащимися как для занятий по специальности, так и для чтения с листа и самостоятельной работы.
Хрестоматия окажет несомненную помощь в расширении репертуара не только педагогам и ученикам музыкальных школ, но и занимающимся в различных студиях, домах народного творчества, а также всей огромной армии любителей игры на баяне и аккордеоне.

Содержание:

ОЧИ ЧЕРНЫЕ. Старинный романс. Переложение М. Гаршиной
Мой костер. Старинный романс. Переложение Л. Михеевой
Не брани меня, родная. Старинный романс. Переложение Н. Поповян
А. Дюбюк. Улица. Переложение Т. Завирюхи
А. Варламов. Вдоль по улице метелица метет. Переложение А. Харченко
Н. Харито. Отцвели хризантемы. Старинный романс. Переложение В. Донченко
Г. Березовский. Омрачитесь, глаза... Старинный романс. Переложение Г. Лещенко
Я. Фельдман. Ямщик, не гони лошадей!.. Переложение В. Ипполитовой
Ю. Визбор. Старые ели. Переложение О. Ткаченко
А. Городницкий. Гваделупа. Переложение Л. Усачёвой
В. Высоцкий. Песня о друге. Из кинофильма "Вертикаль". Переложение Е. Полтавского
Б. Окуджава. Пожелание друзьям. Переложение Б. Макшакова
Г. Химмель. Дождь идет. Танго. Переложение Н. Петуховой
Е. Петерсбурский. Утомленное солнце. Переложение Л. Хузу
Б. Мокроусов. Одинокая гармонь. Переложение Л. Перелыгиной
А. Эшпай. Снег идет. Из кинофильма "Карьера Димы Горина". Переложение И. Писаревой
А. Фаттах. Хороши вечера на Оби. Переложение Н. Никитиной
Т. Хренников. Московские окна. Переложение Е. Тихоновой
М. Блантер. В городском саду. Переложение Т. Алешко
Е. Птичкин. Эхо любви. Переложение Л. Соколовой
А. Эшпай. Песня Марфиньки. Из спектакля "Опасный возраст". Переложение И. Чаплыгиной
О. Фельцман. Ландыши. Переложение О. Манжелей
В. Мурадели. Журавли. Переложение М. Богдановой
Дж. Леннон, П. Маккартни. Да будет так. Переложение Т. Косульниковой
Л. Оливейра. Мелодия. Из кинофильма "Генералы песчаных карьеров". Переложение А. Калинина
Ж. Беко. А что теперь, любовь моя? Переложение Е. Коверовой
К. Гертнер. Осень и май. Переложение О. Макаровой
Б. Андерссон, С. Андерсон, Б. Ульвеус. Я тебя люблю. Переложение Е. Мигалёва
С. Адамо. Падает снег. Переложение Б. Борисова
К. Морган. Мелодия Бимбо. Переложение Э. Литвинова
Uchebnoe posobie dlja srednikh i starshikh klassov detskoj muzykalnoj shkoly.
V nastojaschee izdanie voshli populjarnye melodii raznykh vremen. Eto narodnaja muzyka, starinnye romansy, sochinenija rossijskikh i zarubezhnykh kompozitorov.
Vse proizvedenija dajutsja v oblegchennom perelozhenii dlja bajana (akkordeona) i mogut byt ispolzovany uchaschimisja kak dlja zanjatij po spetsialnosti, tak i dlja chtenija s lista i samostojatelnoj raboty.
Khrestomatija okazhet nesomnennuju pomosch v rasshirenii repertuara ne tolko pedagogam i uchenikam muzykalnykh shkol, no i zanimajuschimsja v razlichnykh studijakh, domakh narodnogo tvorchestva, a takzhe vsej ogromnoj armii ljubitelej igry na bajane i akkordeone.

Soderzhanie:

OCHI CHERNYE. Starinnyj romans. Perelozhenie M. Garshinoj
Moj koster. Starinnyj romans. Perelozhenie L. Mikheevoj
Ne brani menja, rodnaja. Starinnyj romans. Perelozhenie N. Popovjan
A. Djubjuk. Ulitsa. Perelozhenie T. Zavirjukhi
A. Varlamov. Vdol po ulitse metelitsa metet. Perelozhenie A. Kharchenko
N. Kharito. Ottsveli khrizantemy. Starinnyj romans. Perelozhenie V. Donchenko
G. Berezovskij. Omrachites, glaza... Starinnyj romans. Perelozhenie G. Leschenko
Ja. Feldman. Jamschik, ne goni loshadej!.. Perelozhenie V. Ippolitovoj
Ju. Vizbor. Starye eli. Perelozhenie O. Tkachenko
A. Gorodnitskij. Gvadelupa. Perelozhenie L. Usachjovoj
V. Vysotskij. Pesnja o druge. Iz kinofilma "Vertikal". Perelozhenie E. Poltavskogo
B. Okudzhava. Pozhelanie druzjam. Perelozhenie B. Makshakova
G. Khimmel. Dozhd idet. Tango. Perelozhenie N. Petukhovoj
E. Petersburskij. Utomlennoe solntse. Perelozhenie L. Khuzu
B. Mokrousov. Odinokaja garmon. Perelozhenie L. Perelyginoj
A. Eshpaj. Sneg idet. Iz kinofilma "Karera Dimy Gorina". Perelozhenie I. Pisarevoj
A. Fattakh. Khoroshi vechera na Obi. Perelozhenie N. Nikitinoj
T. Khrennikov. Moskovskie okna. Perelozhenie E. Tikhonovoj
M. Blanter. V gorodskom sadu. Perelozhenie T. Aleshko
E. Ptichkin. Ekho ljubvi. Perelozhenie L. Sokolovoj
A. Eshpaj. Pesnja Marfinki. Iz spektaklja "Opasnyj vozrast". Perelozhenie I. Chaplyginoj
O. Feltsman. Landyshi. Perelozhenie O. Manzhelej
V. Muradeli. Zhuravli. Perelozhenie M. Bogdanovoj
Dzh. Lennon, P. Makkartni. Da budet tak. Perelozhenie T. Kosulnikovoj
L. Olivejra. Melodija. Iz kinofilma "Generaly peschanykh karerov". Perelozhenie A. Kalinina
Zh. Beko. A chto teper, ljubov moja? Perelozhenie E. Koverovoj
K. Gertner. Osen i maj. Perelozhenie O. Makarovoj
B. Andersson, S. Anderson, B. Ulveus. Ja tebja ljublju. Perelozhenie E. Migaljova
S. Adamo. Padaet sneg. Perelozhenie B. Borisova
K. Morgan. Melodija Bimbo. Perelozhenie E. Litvinova
EAN
9790660045060
Bibliotekskategori BIC:
AVRN