1. Noter & musik böcker
 2. Noter för: Vokalmusik
 3. Noter för solosång
 4. Low Voice Sheet Music
 5. From the Ancient Lyrics. Vocal cycle to the verses of the ancient poets. For baritone and piano

From the Ancient Lyrics. Vocal cycle to the verses of the ancient poets. For baritone and piano

Из античной лирики. Вокальный цикл на стихи античных поэтов. Для баритона и фортепиано
From the Ancient Lyrics. Vocal cycle to the verses of the ancient poets. For baritone and piano
Titta på innehållet
Författare(r)
Språk
Publiceringsår
Sidor
24
EAN
9790352207097
Pris:
9.00 € 8.18 € utan Moms
 
Skickas i 2 veckor efter beställningen
Lägg i kundvagn Spara till önskelista
Жаннэта Лазаревна Металлиди родилась в 1934 году в Ленинграде, там же в 1960-м окончила консерваторию по классу композиции. Ее наставниками были Г. И. Уствольская и О. А. Евлахов — ученики Д. Д. Шостаковича. Жаннэта Металлиди — признанный педагог: ее талантом создана фундаментальная композиторская и теоретическая школа для начального этапа обучения музыке. В судьбе Жаннэты Лазаревны сочинение музыки и воспитание юных музыкантов переплетены неразрывно, имеют единую "кровеносную систему". Ее произведения для детей отличает впечатляющее жанровое многообразие: сольные и ансамблевые пьесы для разных инструментов, камерная вокальная и оркестровая музыка, сочинения для духового и симфонического оркестра, кантаты для хора, музыкальные спектакли... Маленькие пианисты играют фортепианные миниатюры и ансамбли из сборников "Дом с колокольчиком", "Музыкальный сюрприз"; становясь старше, знакомятся с циклами "Золотое кольцо России", "Эрмитажные зарисовки", ансамблями в четыре руки из сборников "Иду, гляжу по сторонам", "Любимые сказки", "С Севера на Юг". Начинающие скрипачи с увлечением исполняют пьесы из сборника "Нежно, скрипочка, играй"; повзрослев, осваивают технические сложности Концертино для скрипки и камерного оркестра. Дошкольники поют детские песенки Металлиди, а школьники ставят оперы-сказки и мюзиклы. Юношеские коллективы исполняют "Симфониетту" и "Петербургское барокко".
При этом Жаннэта Лазаревна никогда не ограничивалась сочинением музыки исключительно для детей. В ее активе немало "взрослых" сочинений: симфония, концерты для скрипки, трубы, фортепиано, гобоя и флейты. Виртуозное Концертино для флейты вошло в репертуар многих флейтистов и не раз фигурировало в программах таких дирижеров как А. Янсонс, А. Дмитриев, Р. Мартынов.
Ж. Л. Металлиди — автор хоров a cappella, множества песен. Ею созданы вокальные циклы на стихи Марины Цветаевой, Владимира Маяковского, античных поэтов. Из камерных сочинений следует отметить сюиту для духового квинтета и струнный квартет.
Симфонические сюиты "Золотой ключик" и "У Лукоморья" вошли в репертуар заслуженного коллектива России оркестра Петербургской филармонии им. Д. Д. Шостаковича. Музыка Жаннэты Металлиди часто звучит в концертах и радиопередачах, исполняется в Англии, США, Германии, Польше, Финляндии, Греции.

Содержание:

СЕРДЦЕ. Стихи Архилоха, перевод В. Вересаева
ПРОЩАЙ. Стихи Павла Силенциария, перевод Л. Блуменау
О СМЕРТИ ДРУГА. Стихи Луция Аннея Сенеки, перевод Ю. Шульца
ПАН. Стихи Платона, перевод Л. Блуменау
НОЧНОЕ ПРАЗДНЕСТВО ВЕНЕРЫ. Стихи неизвестного автора, перевод Ю. Шульца
Zhanneta Lazarevna Metallidi rodilas v 1934 godu v Leningrade, tam zhe v 1960-m okonchila konservatoriju po klassu kompozitsii. Ee nastavnikami byli G. I. Ustvolskaja i O. A. Evlakhov — ucheniki D. D. Shostakovicha. Zhanneta Metallidi — priznannyj pedagog: ee talantom sozdana fundamentalnaja kompozitorskaja i teoreticheskaja shkola dlja nachalnogo etapa obuchenija muzyke. V sudbe Zhannety Lazarevny sochinenie muzyki i vospitanie junykh muzykantov perepleteny nerazryvno, imejut edinuju "krovenosnuju sistemu". Ee proizvedenija dlja detej otlichaet vpechatljajuschee zhanrovoe mnogoobrazie: solnye i ansamblevye pesy dlja raznykh instrumentov, kamernaja vokalnaja i orkestrovaja muzyka, sochinenija dlja dukhovogo i simfonicheskogo orkestra, kantaty dlja khora, muzykalnye spektakli... Malenkie pianisty igrajut fortepiannye miniatjury i ansambli iz sbornikov "Dom s kolokolchikom", "Muzykalnyj sjurpriz"; stanovjas starshe, znakomjatsja s tsiklami "Zolotoe koltso Rossii", "Ermitazhnye zarisovki", ansambljami v chetyre ruki iz sbornikov "Idu, gljazhu po storonam", "Ljubimye skazki", "S Severa na Jug". Nachinajuschie skripachi s uvlecheniem ispolnjajut pesy iz sbornika "Nezhno, skripochka, igraj"; povzroslev, osvaivajut tekhnicheskie slozhnosti Kontsertino dlja skripki i kamernogo orkestra. Doshkolniki pojut detskie pesenki Metallidi, a shkolniki stavjat opery-skazki i mjuzikly. Junosheskie kollektivy ispolnjajut "Simfoniettu" i "Peterburgskoe barokko".
Pri etom Zhanneta Lazarevna nikogda ne ogranichivalas sochineniem muzyki iskljuchitelno dlja detej. V ee aktive nemalo "vzroslykh" sochinenij: simfonija, kontserty dlja skripki, truby, fortepiano, goboja i flejty. Virtuoznoe Kontsertino dlja flejty voshlo v repertuar mnogikh flejtistov i ne raz figurirovalo v programmakh takikh dirizherov kak A. Jansons, A. Dmitriev, R. Martynov.
Zh. L. Metallidi — avtor khorov a cappella, mnozhestva pesen. Eju sozdany vokalnye tsikly na stikhi Mariny Tsvetaevoj, Vladimira Majakovskogo, antichnykh poetov. Iz kamernykh sochinenij sleduet otmetit sjuitu dlja dukhovogo kvinteta i strunnyj kvartet.
Simfonicheskie sjuity "Zolotoj kljuchik" i "U Lukomorja" voshli v repertuar zasluzhennogo kollektiva Rossii orkestra Peterburgskoj filarmonii im. D. D. Shostakovicha. Muzyka Zhannety Metallidi chasto zvuchit v kontsertakh i radioperedachakh, ispolnjaetsja v Anglii, SSHA, Germanii, Polshe, Finljandii, Gretsii.

Soderzhanie:

SERDTSE. Stikhi Arkhilokha, perevod V. Veresaeva
PROSCHAJ. Stikhi Pavla Silentsiarija, perevod L. Blumenau
O SMERTI DRUGA. Stikhi Lutsija Anneja Seneki, perevod Ju. Shultsa
PAN. Stikhi Platona, perevod L. Blumenau
NOCHNOE PRAZDNESTVO VENERY. Stikhi neizvestnogo avtora, perevod Ju. Shultsa
Liknande produkter
 • Metallidi Zhanna
  Publiceringsår: 2011
  Häftad, mjuka pärmar
  9.00 €
  8.18 € utan Moms
 • Metallidi Zhanna
  Publiceringsår: 2004
  Häftad, mjuka pärmar
  9.00 €
  8.18 € utan Moms
 • Metallidi Zhanna
  Publiceringsår: 2013
  Häftad, mjuka pärmar
  9.00 €
  8.18 € utan Moms
 • Metallidi Zhanna
  Publiceringsår: 2014
  Häftad, mjuka pärmar
  9.00 €
  8.18 € utan Moms
 • Metallidi Zhanna
  Publiceringsår: 2022
  Häftad, mjuka pärmar
  9.00 €
  8.18 € utan Moms
 • Metallidi Zhanna
  Publiceringsår: 2009
  Häftad, mjuka pärmar
  12.00 € 5.00 €
  4.55 € utan Moms
 • Metallidi Zhanna
  Publiceringsår: 2004
  Häftad, mjuka pärmar
  9.00 €
  8.18 € utan Moms
 • Metallidi Zhanna
  Publiceringsår: 2013
  Häftad, mjuka pärmar
  9.00 € 2.00 €
  1.82 € utan Moms
 • Metallidi Zhanna
  Publiceringsår: 2018
  Häftad, mjuka pärmar
  9.00 €
  8.18 € utan Moms
 • Metallidi Zhanna
  Publiceringsår: 2008
  Häftad, mjuka pärmar
  9.00 €
  8.18 € utan Moms