1. Noter & musik böcker
  2. Noter för: Vokalmusik
  3. Noter för kör
  4. Children's & Women's Choir Sheet Music
  5. Muzyka v shkole. Vypusk 4. Pesni, ansambli i khory dlja junoshestva. Sost. Ukolova L.I., Osenneva M.S.

Muzyka v shkole. Vypusk 4. Pesni, ansambli i khory dlja junoshestva. Sost. Ukolova L.I., Osenneva M.S.

Музыка в школе. Выпуск 4. Песни, ансамбли и хоры для юношества. Сост. Уколова Л.И., Осеннева М.С.
Vi rekommenderar
Muzyka v shkole. Vypusk 4. Pesni, ansambli i khory dlja junoshestva. Sost. Ukolova L.I., Osenneva M.S.
Språk
Förlag
Publiceringsår
Sidor
88
EAN
9790660060490
Pris:
15.00 € 5.00 € Reapris 66.67%
4.55 € utan Moms
 
Bara några stycken kvar
Lägg i kundvagn Spara till önskelista
Сборник составлен из произведений современных авторов и является дополнением к предыдущему, третьему выпуску. Разнообразный певческий репертуар подобран с учетом музыкальных способностей и психологических особенностей детей старшего школьного возраста и юношества.

Содержание

Это ты, моя Россия. Музыка В. Калистратова, слова Б. Дубровина
Мой край. Музыка А. Морозова, слова Г. Горбовского
Уголок России. Музыка В. Шаинского, слова Е. Шевелевой
Песня о далекой Родине. Музыка М. Таривердиева, слова Р. Рождественского
Родные места. Музыка Ю. Антонова, слова М. Пляцковского
Храни огонь. Музыка В. Плешака, слова О. Фокиной
Офицеры. Музыка Р. Хозака, слова Е. Аграновича
Сыновья уходят в бой. Слова и музыка В. Высоцкого, переложение В. Мызникова
До свидания, мальчики. Слова и музыка Б. Окуджавы, обработка С. Грибкова
День Победы. Музыка Д. Тухманова, слова В. Харитонова
Московские окна. Музыка Т. Хренникова, слова М. Матусовского
Александра. Музыка С. Никитина, слова Д. Сухарева и Ю. Визбора, переложение В. Моделя
До свиданья, Москва. Музыка А. Пахмутовой, слова Н. Добронравова
Высокие звезды. Музыка И. Лученка, слова Р. Гамзатова, перевод Я. Козловского
Песня материнской любви. Музыка А. Петрова, слова Т. Харрисона, русский текст Т. Калининой
Песня гардемаринов. Музыка В. Лебедева, слова Ю. Ряшенцева
Земля, где так много разлук. Музыка В. Лебедева, слова Ю. Ряшенцева
Весна. Слова и музыка В. Миляева
Качели. Музыка С. Пожлакова, слова Г. Горбовского, переложение В.Шляпкина
Всё возможно в Новый год! Музыка В. Синенко, слова С. Плахутиной
Отговорила роща золотая. Музыка Г. Пономаренко, слова С. Есенина
Под музыку Вивальди. Музыка В. Берковского и С. Никитина, слова А. Величанского
Солнышко лесное. Слова и музыка Ю. Визбора
Песенка об Арбате. Слова и музыка Б. Окуджавы
Прощальная песня. Музыка Г. Гладкова. Слова Ю. Кима
Не смейте забывать учителей! Музыка В. Синенко, слова А. Дементьева
Мы желаем счастья вам. Музыка С. Намина, слова И. Шаферана
Sbornik sostavlen iz proizvedenij sovremennykh avtorov i javljaetsja dopolneniem k predyduschemu, tretemu vypusku. Raznoobraznyj pevcheskij repertuar podobran s uchetom muzykalnykh sposobnostej i psikhologicheskikh osobennostej detej starshego shkolnogo vozrasta i junoshestva.

Soderzhanie

Eto ty, moja Rossija. Muzyka V. Kalistratova, slova B. Dubrovina
Moj kraj. Muzyka A. Morozova, slova G. Gorbovskogo
Ugolok Rossii. Muzyka V. Shainskogo, slova E. Shevelevoj
Pesnja o dalekoj Rodine. Muzyka M. Tariverdieva, slova R. Rozhdestvenskogo
Rodnye mesta. Muzyka Ju. Antonova, slova M. Pljatskovskogo
Khrani ogon. Muzyka V. Pleshaka, slova O. Fokinoj
Ofitsery. Muzyka R. Khozaka, slova E. Agranovicha
Synovja ukhodjat v boj. Slova i muzyka V. Vysotskogo, perelozhenie V. Myznikova
Do svidanija, malchiki. Slova i muzyka B. Okudzhavy, obrabotka S. Gribkova
Den Pobedy. Muzyka D. Tukhmanova, slova V. Kharitonova
Moskovskie okna. Muzyka T. Khrennikova, slova M. Matusovskogo
Aleksandra. Muzyka S. Nikitina, slova D. Sukhareva i Ju. Vizbora, perelozhenie V. Modelja
Do svidanja, Moskva. Muzyka A. Pakhmutovoj, slova N. Dobronravova
Vysokie zvezdy. Muzyka I. Luchenka, slova R. Gamzatova, perevod Ja. Kozlovskogo
Pesnja materinskoj ljubvi. Muzyka A. Petrova, slova T. Kharrisona, russkij tekst T. Kalininoj
Pesnja gardemarinov. Muzyka V. Lebedeva, slova Ju. Rjashentseva
Zemlja, gde tak mnogo razluk. Muzyka V. Lebedeva, slova Ju. Rjashentseva
Vesna. Slova i muzyka V. Miljaeva
Kacheli. Muzyka S. Pozhlakova, slova G. Gorbovskogo, perelozhenie V.Shljapkina
Vsjo vozmozhno v Novyj god! Muzyka V. Sinenko, slova S. Plakhutinoj
Otgovorila roscha zolotaja. Muzyka G. Ponomarenko, slova S. Esenina
Pod muzyku Vivaldi. Muzyka V. Berkovskogo i S. Nikitina, slova A. Velichanskogo
Solnyshko lesnoe. Slova i muzyka Ju. Vizbora
Pesenka ob Arbate. Slova i muzyka B. Okudzhavy
Proschalnaja pesnja. Muzyka G. Gladkova. Slova Ju. Kima
Ne smejte zabyvat uchitelej! Muzyka V. Sinenko, slova A. Dementeva
My zhelaem schastja vam. Muzyka S. Namina, slova I. Shaferana
EAN
9790660060490
Bibliotekskategori BIC:
AVGC8
Se rekommendationer från Ruslania