1. Prenumerationsvillkor
ANVISNINGAR OCH VILLKOR FÖR TIDNINGSPRENUMERATIONER
På tidningsprenumerationer som Ruslania Books Oy (nedan Ruslania) förmedlar till kunder över Internet tillämpas följande villkor:

1. Allmänna prenumerationsvillkor

1.1 Vid varje prenumeration accepterar kunden de vid tidpunkten för prenumerationen gällande avtalsvillkoren för leverans av tidningar till Finland och utlandet. Kunden skall före prenumeration ta del av gällande prenumerationsvillkor och godkänna dessa. Ruslania förbehåller sig rätten att ändra sina leveransvillkor utan föregående avisering.

1.2 Ruslania förmedlar både tidsbestämda och fortlöpande prenumerationer. Prenumerationer till adresser i Finland är vanligen fortlöpande och prenumerationer till utlandet tidsbestämda. Kunder i Finland får i slutet av en prenumerationsperiod faktura för en ny period från Ruslania. Kunder i utlandet erbjuds förlängning av prenumerationen. Observera att prenumerationspriset kan ha ändrats. Betalning av fakturan senast på förfallodagen garanterar att prenumerationen fortsätter utan avbrott. Om kunden inte vill förlänga prenumerationen kan fakturan lämnas utan avseende. Kunden ombeds i så fall informera Ruslanias kundtjänst om detta.

1.3 För prenumeration av tidningar som kommer ut färre än 12 gånger om året gäller särskilda regler. Om en tidning t.ex. kommer ut fyra gånger om året kan prenumerationen avse 3 månader (ett nummer), 6 månader (två nummer), 9 månader (tre nummer) eller 12 månader (fyra nummer). Möjliga prenumerationsperioder framgår av Ruslanias webbsidor. Minsta faktureringsperiod är tre månader.

2. Prenumeration

2.1 Tidningar kan endast prenumereras av kunder som registrerat sig i Ruslanias webbutik. Tidningen levereras till den adress som kunden uppger i sin beställning, och det är kunden som ansvarar för att adressen är korrekt. Ruslania ansvarar inte för felaktiga leveranser som beror på bristfälliga adressuppgifter. Tidningar kan beställas till en annan adress än betalarens egen adress.

2.2 Tidningsprenumerationer börjar i regel löpa från den första dagen i månaden efter beställningen eller från första expedierbara nummer. Datum då en prenumeration börjar löpa meddelas av Ruslania till kunden. Kunder kan framföra eventuella önskemål i fältet Önskemål i steg 4 av beställningsproceduren.

3. Ändringar

3.1 I alla frågor som rör tidningsprenumerationer, t.ex. namn- eller adressändringar, skall kunden kontakta Ruslania och inte tidningens utgivare eller distributör. Adressändring skall meddelas så snart som möjligt. Det kan dröja flera nummer innan en adressändring träder i kraft. Mottagna adressändringar bekräftas av Ruslania.

4. Priser

4.1 Priserna för tidningar som prenumereras från Finland till utlandet bestäms av mottagarens leveransadress. Tidningar som prenumereras till adresser i utlandet är i regel dyrare än tidningar till adresser i Finland. Ruslania förbehåller sig rätten till prisändringar när utgivarnas priser eller valutakurser ändras. Detta gäller inte redan prenumererade tidningar.

5. Betalning

5.1 Detaljerade betalningsanvisningar finns under rubriken Betalningssätt i avsnittet Beställningsanvisningar.

6. Anmärkningar och förfrågningar

6.1 Alla anmärkningar och förfrågningar i anslutning till tidningsprenumerationer bör skickas till e-postadressen periodicals@ruslania.com. Uteblivna nummer av tidningar skall rapporteras till oss utan dröjsmål, dock senast efter att nästföljande nummer av tidningen har kommit. Ruslania informerar om förseningar i tidningars utgivning när så är möjligt.

6.2 Tidningsnummer som inte kommer ut eller inte kan levereras av trycktekniska eller andra skäl ersätts genom att kundens prenumeration förlängs med motsvarande antal nummer. Ruslania ansvarar inte för direkta eller indirekta skador som orsakas av bristfälligt skick hos eller försenad leverans av tidningar.

7. Avbeställning av prenumeration

Normala villkor för avbeställning gäller inte för tidningar som Ruslania förmedlar eftersom det här är fråga om tidningar som levereras från utlandet. För avbeställning av en tidningsprenumeration krävs utgivarens medgivande. När utgivaren/distributören har godkänt en avbeställning och återbetalat den obrukade delen av prenumerationsbetalningen kan kunden använda det återbetalade beloppet till att prenumerera på en annan tidning eller beställa andra produkter från Ruslanias bokhandel. Alla frågor om avbeställning bör skickas till e-postadressen periodicals@ruslania.com.

8. Ruslanias ansvar

Ruslania ansvarar inte för prenumererade tidningars innehåll eller för ändringar i deras sidantal, utseende eller utgivningsfrekvens. Om utgivningen av en tidning upphör under löpande prenumerationsperiod kommer Ruslania att i första hand erbjuda kunden prenumeration på en annan tidning eller andra produkter från Ruslanias bokhandel till ett värde som motsvarar den obrukade delen av prenumerationsbetalningen.

9. Force majeure

Ruslania ansvarar inte för utebliven leverans av tidningar som beror på omständigheter av force majeure-karaktär (naturkrafter, katastrofer, strejker, terrordåd, sabotage, export- och importförbud, myndighetsåtgärder o.dyl.)som på ett avgörande sätt försvårar Ruslanias och dess samarbetspartners verksamhet. Kunderna informeras utan dröjsmål när sådana omständigheter inträffar.

10. Avgörande av tvister

Tvister och meningsskiljaktigheter om tidningsprenumerationer och villkoren för dessa avgörs i första hand genom förhandlingar mellan Ruslania och kunden. Om enighet inte kan uppnås kan saken överlämnas till Helsingfors tingsrätt för avgörande. Tvister avgörs i enlighet med finländsk lag.
 
Kontakt:
Kontaktuppgifter:: (+358 9) 27270737
E-post: periodicals@ruslania.com